Inmätning detaljinmätning projekteringsinmätning

Ramicon AB är med i tidigt skede i ett bygge eller infrastruktur projekt och skapar underlag för framtida planer och projekteringar.
Vi hjälper med att samla befintlig underlag så som baskarta, fastighetskarta, grundkarta. Utifrån behov går vi ut, mäter område och skapar projekteringskarta och markmodell som har tillräckligt noggrannhet att hålla under projektets alla faser.

Uppbyggnad av Markmodeller

Vi bygger markmodeller utifrån laserdata och projekteringsinmätning. Kontroll och klassning görs i samband med utbyggnad detta görs enligt SIS standard genom att mäta provsektioner och jämför med modellen.
Förutom markmodeller bygger vi andra olika modeller som är kopplade med projektering till exempel olika schaktmodeller som vi också brukar förbereda för maskinstyrning. 

Utsättning och Byggutsättning i husprojekt

Efter att allt projektering är klart och projektet börjar med den första bygg insats d¨å är vi med markerar var huset ska stå och vilka nivåer ska man schakta till. Vårt uppdrag är att allt som är inritat på bygghandlingar markerar i naturen. Vi hjälper med att säkerställa att inga misstag eller fel händer och med att effektivisera arbete. 

Utsättning och mängdreglering i anläggningsprojket

Vi har väldigt kompetent personal som är specialiserade för anläggningsprojekt där är vi med under hela projektet och hjälper med modeller för grävmaskinister, bygger modeller för mängder, utför mängd beräkning. Skapar trygghet genom inmätning av alla detaljer som används som bevis för redovisning av mängder. Vi hjälper även med arbetsledning för anläggnings projekt.

Utstakning & lägeskontroll  

Vi har behörighet för att utföra utstakning och lägeskontroll i alla kommuner i Stockholms området. Detta gör vi mestadels åt privata personer i samband med nybyggnad eller tillbyggnad av familjehus.

Sättningsmätning och kontrollmätning

Där det finns risk för sättningar, utför vi även kontrollmätningar; rörelsemätningar och sättningskontroller. Detta utför vi genom att göra noll mätningar innan arbete påbörjar sedan gör vi kontinuerliga inmätningar vid behov där vi kollar om det har hänt några sättningar. Vi hjälper med att skriva sättningsprogram beroende på risker för sättningar. 

Stomnät inmätning, beräkning och utjämning 

Vi är specialiserade inom stomnät. Vi har erfarenhet att bygga stora stomnät för stora infrastruktur projekt samt mindre byggnät i samband med husprojekt. Vi utför planering, skriver mätprogram, markerar punkter med lämplig markering, utför inmätningar och som sista skede gör vi beräkningar, utnämningar och skriver slut rapport. 

Koordinattransformation mellan olika koordinatsystem

Vi har kunnig personal och moderna programvaror för transformering av ritningar och koordinater mellan olika koordinatsystem.

Teknikansvarig mätningsteknik samt beställarstöd för TO Mät

Vi hjälper olika beställare med mätningstekniska frågor, skriver föreskrifter och regelverk för att säkerställa att mätningstekniska moment utförs på så sätt att inga brister kan förekomma. Förutom detta, gör vi kontroller både för utfört arbete men också för redovisade mängder.

3D Laserscanning

Vi använder oss utav moderna laserscanner och bygger punktmoln med 3d visualiserings verktyg. 

Inmätning för relationshandlingar

Efter att projektet är klar skapar vi relationshandlingar. Först, utför vi inmätningar sedan gör vi en kontroll mot projekterande handlingar. I samråd med entreprenader och beställare ritar vi relationshandlingar med eventuella avvikelser från bygghandlingar.